مکان های برگزار کننده آزمون

لیست استان ها و شهرهایی که در آنها آزمون بین المللی هیپو برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید چنانچه شهر یا استان شما در این لیست وجود ندارد جهت شرکت در آزمون باید به شهر یا استان دیگری بروید.

TOP