جهت مشاهده نتیجه آزمون سطح خود را انتخاب نمایید

little hippo

hippo 1

hippo 2

hippo 3

hippo 4

hippo 5

اسامی قبول شدگان مرحله اول آزمون هیپو سطح

* اسامی راهیافتگان به مرحله بعد با رنگ زمینه سبز مشخص شده است

TOP