دپارتمان زبان انگلیسی موسسه خلاقیت جوانان پارسه

تاریخ : 1402/09/21

خدمات آموزشی ارایه خدمات آموزشی زبان انگلیسی در تمامی سطوح صورت میگیرد.

آموزش کالس خصوصی با برتر ین مدرسین المپ یادی ویژه مدارس.

آموزش زبان عمومی ویژه خردساالن، کودکان، نوجوانان و جوانان.

آموزش زبان انگلیسی برا ی آمادگی تافل و آیلتس.

آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی دوره های Classic , Cadet .

آموزش تربیت مدرس در سطوح مختلف.   

مشاوره و پشتیبانی کامل TEFLوIELTS.

آموزش مدرس مدرسین برای دوره های مختلف.

آموزش زبان انگلیسی در حوزه های مختلف مانند رزومه نویسی و ...

رویدادهای زبان انگلیسی درخارج و در ایران .

برگزاری کمپ های آموزشی در داخل و خارج کشور.   

 

TOP